Project nieuwe bib

De betekeniswaarde voor de bouwheer

'De bibliotheek en de site waarvan ze deel uitmaakt moeten een weerspiegeling zijn van de hoge kwaliteit die het gemeentebestuur in haar beleid nastreeft, zonder te vervallen in protserigheid of misplaatst prestige of met andere woorden sober en uitnodigend. Daarbij wordt gestreefd naar een maximale opwaardering van deze site.’

De inschakeling van de Vlaamse bouwmeester en externe deskundigen (Prof. Dr. Ir. D. De Meyer en Prof. Dr. B. Verschaffel, beiden universiteit Gent) moet de nagestreefde kwaliteit waarborgen.

De open oproep van de Vlaamse bouwmeester werd gepubliceerd in juli 2016.

Deze procedure resulteerde op 15 juni 2017 in de gunning van de opdracht door het college van burgemeester en schepenen aan het bureau 'OFFICE Kersten Geers David Van Severen' te 1050 Brussel - Louizalaan 251.

Sinds de oprichting in 2002 is Office uitgegroeid tot een van de meest succesvolle en gerenommeerde architectenbureaus in België en op internationaal niveau, met ondertussen meer dan 20 vaste medewerkers. Office engageert zich voor projecten in binnen- en buitenland, op elke architecturale schaal, van meubilair tot masterplanning. De architectuurpraktijk wordt door Geers en Van Severen gecombineerd met les- en onderzoeksopdrachten. Het praktische en academische werk vormen elkaars spiegelbeeld waartussen telkens weer nieuwe parallellen zijn terug te vinden.

Krachtlijnen van de nieuwe bibliotheek

Met de intentie een nieuwe bibliotheek te bouwen kan het belangrijk publiek karakter ervan veel beter worden uitgespeeld dan het geval is met de huidige bibliotheek. De nieuwe bibliotheek is in de eerste plaats een centraal publiek punt. Het ‘grootste huis’ van de gemeente. De centrale leestuin vormt het hart van de bibliotheek. In de traditie van het ‘culturele centrum’ is de bibliotheek opgezet als een grote leefruimte, gedeeld door de bewoners van de gemeente.

Het voorgestelde (voor)ontwerp is bewust eenvoudig van opzet. Een zadelvormig dak wordt afgebakend door een cirkelvormige perimeter. De perimeter snijdt de zadeldakvorm tot een markante figuur in het centrum van de gemeente, als ankerpunt, als eerste element van een cluster publieke gebouwen in de dorpskern.

Voor de ontwerpers is het belangrijk een juiste maat te vinden en een overzichtelijke ruimte te maken waar een intieme relatie met het object van het boek en andere nieuwe media kan worden beleefd en gevonden. De bibliotheekruimte is daarom opgezet als een grote leefkamer rondom een intieme tuin.

Schets nieuwe bib

Bibliotheek en landschap

De nieuwe bibliotheek en de school worden ingepast in een parksfeer. Aansluitend op de fijnmazige padenstructuur van de gemeente, wordt voorzien in een zachte verbinding tussen de Burgemeesterstraat en de Latemstraat. Deze connectie verzorgt niet alleen een mogelijke nieuwe hoofdtoegang tot de school en de bibliotheek, maar wordt ook een zachte verblijfsruimte met genereuze parkfuncties.

De bibliotheek en de school vragen om een groen kader, met een informeel pad en natuurlijke vegetaties. De bestaande bomen op de site worden gewaardeerd en aangevuld met een 40-tal bomen die samen ook ‘de boombibliotheek’ vormen.

Het nieuwe gemeentebos oogt overzichtelijk, lichtdoorlatend en goed verlicht. De onderbosvegetatie kan geïntroduceerd en beheerd worden via harmonisch parkbeheer om op die manier het informele pad te laten inpassen in het groene DNA van de gemeente. Hierdoor wordt de natuur de drager, achtergrond én voorgrond voor de bibliotheek en de school.

Een alzijdig gebouw

De nieuwe bibliotheek is een cirkelvormig en nieuw alzijdig gebouw dat zich opent en tegelijk afsluit van zijn omgeving. Zowel de bibliotheek als de school kennen hierdoor geen echte achterzijde meer. Het nieuwe bibliotheekgebouw respecteert zo ook zijn bouwlijnen en afstand met de buren, de school en de straat. Het nieuwe gebouw vormt een herkenningspunt in de dorpskern van Sint-Martens-Latem.

Een boekenperimeter

Aan de binnenzijde van het gebouw wordt rondom de gevel een strak ritme van structurele elementen geplaatst. Deze vinnen zijn de hoofddraagstructuur van het gebouw maar vormen tevens de bibliotheekkasten. Het zadeldak wordt zo gedragen door een continue boekenwand. Deze ronde perimeter wordt als interieurelement ingezet en gebruikt doorheen het hele gebouw.

Een centrale leestuin

In de ronde perimeter snijdt een rechthoekige figuur een intieme leestuin uit. Alle ruimtes en bibliotheek eromheen profiteren zo van het licht, zicht en de extra geborgen ruimte die deze leestuin biedt. De leestuin presenteert zich als een geprivatiseerd stukje uitgesneden landschap van het opnieuw aangelegd gemeentepark. Het deelt de boomsoort en algemene opzet, maar biedt door haar maat en innige relatie met de boekenwand een andere intimiteit.

Onder één dak

Verschillende functies binnen het gebouw (bibliotheek, school, werkruimtes, …) worden gehuisvest onder één dak. De zadeldakvorm vormt een herkenbare figuur in het centrum van de gemeente. De bibliotheek presenteert zich als een groot huis. Het uitgesneden dakprofiel van de centrale leestuin toont zich qua vorm en schaal als een herinnering naar het vroegere woonhuis.

Besluit

Dit voorontwerp beantwoordt aan de hoge kwaliteitseisen die het bestuur nastreeft. De bevolking en het bibliotheekpersoneel krijgen een hedendaagse en toekomstgerichte infrastructuur waarop ze recht hebben en die beantwoordt aan de doelstelling die in het meerjarenplan 2014-2019 werd vooropgesteld.