ALGEMEEN GEBRUIKERSREGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/09/2019

Dit reglement geldt voor de bibliotheek en de digitale diensten op de bibliotheekpagina van www.sint-martens-latem.be . Het reglement wordt bij inschrijving aan elke lener overhandigd. Het is eveneens ter beschikking in de bibliotheek en is online raadpleegbaar.

Door u in de bibliotheek in te schrijven, verklaart u zich akkoord met dit reglement.

 

DE INSTELLING

1. 

De gemeentelijke openbare bibliotheek is een democratische instelling en is tijdens de openingsuren vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt. De openbare bibliotheek maakt deel uit van de gemeentelijke infrastructuur en fungeert als inspirerende ontmoetingsplaats. Haar collecties boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden aangepast aan de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking, in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

2.

De bibliotheek is open op

 • dinsdag      15.00 – 18.45 u
 • woensdag  14.00 – 17.45 u
 • donderdag 10.00 – 12.00 u          15.00 – 17.45 u
 • zaterdag     10.00 – 12.00 u

3.

Voor bepaalde diensten kan u 24 uur per dag en 7 dagen op 7 terecht op de website.

Hier vindt u informatie terug over de bibliotheek en kan u de catalogus raadplegen, de leentermijn verlengen, geleende materialen reserveren enzovoort.

4.

Iedereen is welkom in de bibliotheek en kan gratis alle gedrukte materialen en het internet raadplegen. Het is mogelijk om informatie af te drukken van het internet of om bibliotheekmaterialen te kopiëren (zie verder).

 

LID WORDEN

5.

Als u materialen wil lenen, moet u lid zijn. Het lidmaatschap is gratis.

6.

Bij de aanvraag tot inschrijving moet u een geldig identiteitsbewijs tonen:

 • Voor Belgen: de identiteitskaart (voor kinderen onder de 12 jaar: geldige kids-ID of identiteitskaart van de ouder)
 • Voor niet-Belgen: een persoonslegitimatie en Belgische adreslegitimatie
 • Aan personen zonder officiële verblijfplaats in België of de Europese Unie wordt bij de inschrijving een waarborgsom van 25 euro gevraagd. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap.

7.

Kinderen onder de 14 jaar kunnen enkel ingeschreven worden als ze vergezeld zijn door een ouder/voogd en op vertoon van een Belgische adreslegitimatie.

8.

Bij een nieuwe inschrijving geldt de elektronische identiteitskaart of kids-ID als lenerspas. Wie geen kids-ID heeft, krijgt kosteloos een aparte lenerspas. Voor het vervangen van de lenerspas bij beschadiging of verlies rekent de bibliotheek een vergoeding aan van 2,50 euro. Bij bestaande lidmaatschappen kan de oude lenerspas verder gebruikt worden of kan u de lenerspas gratis laten vervangen door uw elektronische identiteitskaart.

9.

De inschrijving is persoonlijk en individueel. U bent altijd verantwoordelijk voor het gebruik van uw lenerspas of identiteitskaart. U heeft uw identiteitskaart of lenerspas altijd nodig bij het lenen van materialen.

10.

De identiteitsgegevens die u bij uw inschrijving meedeelt, worden opgeslagen in het lenersbestand van de bibliotheek dat uitsluitend voor de werking van de bibliotheek wordt gebruikt. U heeft recht op inzage en verbetering van uw gegevens en van die van minderjarigen die aan uw zorg zijn toevertrouwd (volgens de Algemene Verordening Gegevens bescherming 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad).

11.

Enkel op uw uitdrukkelijk verzoek zal de bibliotheek uw uitleenhistoriek bijhouden.

12.

U dient elke adreswijziging en wijziging van telefoonnummer en e-mailadres zo snel mogelijk mee te delen.

 

LENEN VAN MATERIALEN

13.

Het lenen van gedrukte en audiovisuele materialen is kosteloos. Bepaalde naslagwerken, waardevolle werken en de meest recente nummers van de tijdschriften worden niet uitgeleend.

14.

Elk materiaal dat u wil lenen, moet aan de uitleenbalie worden geregistreerd.

15.

Per lidmaatschap kan u maximaal 20 materialen tegelijkertijd lenen, namelijk 15 gedrukte materialen (10 boeken en/of tijdschriften en 5 strips) en 5 audiovisuele materialen. Andere materialen (Daisy-speler, leesliniaal, rugzak, paraplu) worden hierbij als boeken geteld.

16.

De leentermijn is voor alle materialen vier weken. De datum waarop u de geleende materialen ten laatste moet terugbrengen, staat op het ticket dat u ontvangt bij het ontlenen. Vallen uitleensessies op een feestdag, dan wordt de vervaldatum naar de eerstvolgende uitleendag verschoven.

17.

U dient zelf de vervaldatum van de leentermijn bij te houden. De bibliotheek biedt een extra dienstverlening aan door het versturen van een herinneringsmail, enkele dagen voor het vervallen van de leentermijn. Het niet ontvangen van een herinneringsmail, door technische of andere problemen, kan niet worden ingeroepen om het boetegeld niet te hoeven betalen.

18.

Tijdens juli en augustus kunnen het maximum aantal materialen en de leentermijn aangepast worden.

19.

Voor scholen, instellingen en socio-culturele organisaties bestaan specifieke leenvoorwaarden (zie website).

 

VERLENGEN VAN DE LEENTERMIJN

20.

U kan de leentermijn één keer verlengen. Verlenging is niet mogelijk voor materialen die door een andere lener gereserveerd zijn. De nieuwe leentermijn start op de dag van de verlenging.

21.

U bent zelf verantwoordelijk voor het verlengen van de leentermijn. U kan dit doen aan de balie van de bibliotheek op voorlegging van de lenerspas/identiteitskaart, ofwel telefonisch tijdens de openingsuren mits het doorgeven van het nummer van de lenerspas of het rijksregisternummer. Online verlenging is 24/24 en 7/7 mogelijk.

22.

Als online verlengen door een technische storing niet mogelijk is, kan de bibliotheek de boete niet kwijtschelden. In dat geval dient u de verlenging op een andere manier in orde te brengen of de geleende materialen binnen de basisleentermijn terug te brengen.

 

RESERVEREN VAN UITGELEENDE MATERIALEN

23.

U kan materialen die uitgeleend zijn, reserveren. Een reservering kost 0,50 euro. Zodra een gereserveerd werk beschikbaar is, krijgt u een bericht via telefoon of e-mail (indien uw e-mailadres in het lenersbestand werd ingevoerd).

24.

U heeft vanaf dan een week de tijd om de reservatie af te halen. Ook wanneer u het gereserveerde werk niet afhaalt, betaalt u de reserveringskosten.

25.

U kan reserveren in de bibliotheek, telefonisch of online.

 

MATERIALEN LENEN UIT EEN ANDERE BIBLIOTHEEK (IBL)

26.

Materialen die de bibliotheek niet bezit, kunnen worden overgebracht uit een andere bibliotheek (InterBibliothecair Leenverkeer). Een geslaagde aanvraag kost 2,50 euro. Ook wanneer u een werk niet afhaalt, moet u deze kosten betalen.

 

LAATTIJDIG OF NIET TERUGBRENGEN VAN GELEENDE MATERIALEN

27.

Als u de geleende materialen te laat terugbrengt, moet u een boete betalen, gerekend vanaf de eerste dag te laat. Voor gedrukte materialen bedraagt de boete 0,25 euro per geleend werk per week achterstand. Voor audiovisuele materialen betaalt u 1,25 euro per werk per week achterstand.

28.

Bij laattijdig verlengen blijft de boete voor het overschrijden van de basisleentermijn verschuldigd.

29.

Als de geleende materialen zeven dagen na afloop van de basisleentermijn of de verlengde leentermijn nog steeds niet werden teruggebracht, start de maningsprocedure :

 • Na zeven dagen achterstand wordt u op de hoogte gebracht door een maningsbrief (per e-mail of per post).
 • De tweede maning volgt na het overschrijden van de leentermijn met drie weken.
 • Na vijf weken wordt een nota verstuurd met een aangetekende brief. Dan wordt ook uw lenerspas geblokkeerd en kan u geen materialen meer lenen. De nota is een laatste verzoek om de geleende materialen terug te brengen. Indien u de materialen niet kan inleveren, moet u ze vergoeden. In de nota vindt u de kostprijs van elk materiaal.
 • Indien er geen reactie komt op dit aangetekend schrijven, dan wordt het dossier doorgestuurd naar de financieel directeur van de gemeente en wordt een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld voor de invordering van de boete, de administratiekosten en de vergoeding voor het niet-teruggebrachte materiaal. Deze procedure brengt voor u extra kosten mee. Wij verwijzen hiervoor naar het retributiereglement van de gemeente ter invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

30.

Voor het versturen van de maningsbrieven worden extra administratiekosten aangerekend: 1,00 euro voor een gewone maning en 10,00 euro voor een aangetekende brief.

31.

In het geval van de deurwaardersprocedure worden de vergoede materialen als verloren beschouwd. De gebruiker kan ze niet terugbezorgen of een terugbetaling ontvangen. De vergoeding voor het niet-teruggebrachte materiaal wordt bepaald op basis van de nieuwprijs van het materiaal op het moment van heraankoop door de bib.

32.

De maningsprocedure start ook als u de geleende materialen terugbracht, maar het openstaand bedrag niet betaalt.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

33.

De uitleningen zijn persoonlijk. De door u geleende materialen mogen niet verder uitgeleend worden.

34.

U dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Alle materialen worden na het terugbrengen strikt gecontroleerd op volledigheid en beschadiging. De lener kan tot 5 werkdagen na inlevering verantwoordelijk gesteld worden voor het niet correct inleveren van materiaal. Bij gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Voor beschadigde of stukgemaakte doosjes van dvd’s dient 5 euro betaald te worden. Bij verlies of totale beschadiging moet u de nieuwprijs van het materiaal betalen, eventueel vermeerderd met de bind- en/of verwerkingskosten. Voor materialen die niet meer te verkrijgen zijn, wordt een door de bibliothecaris bepaalde toeslag aangerekend. De materialen waarvoor u de totale schadevergoeding dient te betalen, worden u overhandigd, waarbij de bibliotheek afstand neemt van haar eigendomsrecht.

35.

Indien u een verloren materiaal waarvan u de waarde betaald heeft, toch terugvindt binnen de drie maanden, kan het terugbetaald worden, op voorwaarde dat het nog in goede staat is en nog niet werd heraangekocht door de bibliotheek.

36.

U bent verantwoordelijk voor de op uw naam geleende materialen. U dient de materialen die u wil lenen, na te zien op beschadiging en volledigheid. Als er iets niet in orde is, moet u een bibliotheekmedewerker verwittigen om te vermijden dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld.

37.

De audiovisuele materialen moeten op geschikte apparaten en met zorg worden gebruikt. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor defecten of beschadigingen aan uw apparatuur, veroorzaakt door het afspelen van geleende materialen.

38.

De Daisy-speler moet met de nodige zorg worden gebruikt. Bij beschadiging wordt de totale kostprijs aangerekend.

39.

De audiovisuele materialen mogen niet gekopieerd worden en evenmin in het openbaar worden gebruikt. De gevolgen van eventuele overtredingen zijn voor u.

 

INFORMATIE

40.

U kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

 

BIJZONDERE BEPALINGEN

41.

Uitleningen en verlengingen zijn slechts mogelijk op een lenerspas met een maximaal openstaand bedrag van 5 euro. Als u dit bedrag overschrijdt, wordt uw pas geblokkeerd en kan u slechts opnieuw materialen lenen als het openstaand bedrag is betaald.

42.

In de bibliotheek staat een fotokopieerapparaat ter beschikking. Kopiëren in de bibliotheek kan enkel wanneer het kopies uit bibliotheekboeken of –tijdschriften betreft. Fotokopieën kosten voor een A4 in zwart/wit 0,10 euro, een A3 in zwart/wit 0,25 euro, een A4 in kleur 1,50 euro en een A3 in kleur 3,00 euro.

43.

In de bibliotheek en in het bijzonder in de leeszaal dient u ervoor te zorgen dat de lees- en studieatmosfeer niet wordt verstoord. Gsm-gebruik is toegelaten, maar mag de andere gebruikers van de bibliotheek niet hinderen.

44.

In de lokalen van de bibliotheek mag u niet eten of drinken. Er geldt ook een rookverbod in alle lokalen.

45.

U mag geen hinderlijke voorwerpen binnenbrengen in de bibliotheek. Verplaatsing binnen de bib per step, inline skates enz. is niet toegelaten. Elke beschadiging aan apparatuur en meubilair zal moeten vergoed worden.

46.

De bibliotheek van Sint-Martens-Latem is niet verantwoordelijk voor diefstal.

47.

Het folderrek kan worden gebruikt om allerlei evenementen aan te kondigen. Bezorg uw folders aan het personeel aan de balie.

48.

Het gebruik van internet en wifi wordt vastgelegd in een apart gebruikersreglement.

49.

Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang tot en gebruik van de bibliotheek, voor een bepaalde periode of voor altijd. Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op gemotiveerd verzoek van de bibliothecaris.

50.

Alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, worden geregeld door de bibliothecaris.

 

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR INTERNET EN WIFI IN DE BIBLIOTHEEK

Internet op vaste pc’s en draadloos netwerk is gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Wie gebruik maakt van deze diensten, verklaart zich akkoord met dit gebruikersreglement en met het algemeen gebruikersreglement van de bibliotheek.

 

Toegang internet via bibliotheekcomputers

De gebruiker kan het internet raadplegen via de computers van de bibliotheek, met maximaal twee personen per computer. Kinderen t.e.m. twaalf jaar moeten vergezeld zijn door een ouder of volwassene.

De gebruiker meldt zich aan de balie om een internetsessie aan te vragen van een halfuur. Deze tijdsduur kan verlengd worden indien er geen andere kandidaat-gebruikers zijn. De computers worden afgesloten vijf minuten voor sluitingstijd.

De begeleiding van de bibliotheekmedewerkers beperkt zich tot het helpen bij het starten van een internetsessie en het behulpzaam zijn met algemene zoeksuggesties.

De gebruiker kan documenten afdrukken vanaf een internetcomputer. Hiervoor betaalt men 0,10 euro per pagina (A4, zwart-wit).

Volgend gebruik van internet is niet toegelaten:

 • het gebruik voor illegale of commerciële doeleinden;
 • het bekijken van porno, aanstootgevende websites en goksites;
 • het kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op het auteursrecht;
 • deelnemen aan nieuwsgroepen of aan discussielijsten;
 • adressen opslaan onder “favorieten”;
 • het schenden van het computerbeveiligingssysteem;
 • het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens van de bibliotheek of van andere gebruikers;
 • het opslaan van gegevens op de harde schijf van de computer van de bibliotheek;
 • het gebruiken van eigen software;
 • storend gedrag of overlast.

 

Gebruik van het WIFI-netwerk van de bibliotheek

Iedereen kan gebruik maken van het wifi-netwerk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

De bibliotheek kan geen garanties geven voor de werking van het draadloos netwerk in combinatie met uw toestel. Het personeel van de bibliotheek kan geen technische bijstand verlenen om een connectie met dit netwerk tot stand te brengen.

Oneigenlijk gebruik is niet toegestaan. Hieronder wordt verstaan:

 • aanstootgevende beelden, teksten of geluiden bekijken, beluisteren of versturen;
 • downloaden en uploaden van grote bestanden;
 • luide muziek beluisteren;
 • het ontplooien van commerciële activiteiten.

Het inbreken in computersystemen en het verspreiden van virussen is bovendien bij wet verboden. De gebruiker verplicht zich ook zich te houden aan de wet aangaande het copyright.

 

Aansprakelijkheid van de bibliotheek

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan geheugenstick, computer, smartphone, tablet of andere apparatuur van de gebruiker en evenmin voor het verlies van gegevens en voor gelijk welke andere schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van het bibliotheeknetwerk.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventuele tijdelijk onbeschikbaar zijn van internet. De bibliotheek garandeert geen ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de verbinding. Ze is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van een slechte of verbroken verbinding.

 

Sancties

Het niet naleven van het gebruikersreglement of het misbruiken van de computer of de internettoegang kan leiden tot sancties. Naargelang de aard van de inbreuk kan dit zijn:

 • tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van wifi en/of internetpc’s
 • tijdelijke of definitieve verbod om de bibliotheek te gebruiken
 • het vergoeden van de veroorzaakte schade
 • bij ernstige vergrijpen: zo nodig juridische vervolging.

Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt het gemeentebestuur de te betalen vergoeding op voorstel van de bibliothecaris.

 

PRIVACY-VERKLARING BIBLIOTHEEKSYSTEEM

De bibliotheek maakt voor haar werking gebruik van digitale toepassingen. Voor een aantal van die toepassingen gebruikt de bibliotheek de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van Cultuurconnect in opdracht van de Vlaamse overheid. Het Bibliotheeksysteem maakt deel uit van deze Basisinfrastructuur. Binnen het Bibliotheeksysteem worden uw persoonsgegevens verwerkt.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of GDPR).

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens in het kader van het Bibliotheeksysteem. Daaronder begrijpen we het lidmaatschap van de bibliotheek, wat betreft de verwerking van uw gegevens binnen het Bibliotheeksysteem.

De Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek bestaat, naast het Bibliotheeksysteem, ook uit de Bibliotheekwebsite. De Bibliotheekwebsite vormt de publieksinterface voor de website, de catalogus en de Mijn Bibliotheek-diensten van de openbare bibliotheek. De Bibliotheekwebsite maakt niet het voorwerp uit van deze Privacyverklaring. (De Privacy-verklaring van de bibliotheekwebsite vindt u hier.)

Door lid te worden van de openbare bibliotheek, en dus het Bibliotheeksysteem te gebruiken, geeft u informatie door die toelaat om u als persoon te identificeren. Deze Privacyverklaring geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Wij raden u aan om dit document aandachtig door te lezen.

Wie gebruik maakt van het Bibliotheeksysteem aanvaardt deze Privacyverklaring